Vakıf Senedi

Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Gelecek İçin

BARIŞ VAKFI

Kuruluş Senedi

KURULUŞ

Madde 1. Bu senedin sonuna ekli listede adı ve adresleri belirlenmiş olan kurucu üyeler, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak, tüzel kişiliğe sahip bir vakıf kurmuşlardır.

VAKFIN ADI ve MERKEZİ

Madde 2.Vakfın adı Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Gelecek İçin Barış Vakfı’dır.İhtiyaç duyulması halinde kısaltılmış isim olarakBarış Vakfıkullanılabilir.İşbu resmi senette “Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Gelecek İçin Barış Vakfı”, “Vakıf” olarak anılacaktır.

Vakfın yönetim merkezi İstanbul’dadır. Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmekiçin gerek gördüğü takdirde, yasa gereklerini de yerine getirerek Genel Kurul kararıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir, iltemsilcisi atayabilir.

Vakfın adresi,Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı sokak. Fikret Tüner Apt. No:39/2 Beyoğlu/İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir.

VAKFIN AMACI

Madde 3.Vakfın amacı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan yaşam hakkının ve diğer temel hak ve özgürlüklerin korunması, evrensel insan hakları prensiplerinden hareket ederek Türkiye’de ayrımsız herkes için demokrasinin ve sosyal adaletin tesisi ve bütün bunlar için temel şartlardan biri olan kalıcı barışın sağlanmasıdır. Vakıf, bu kapsamda barışın adil, eşit ve demokratik biçimde inşasına, toplumda barış ve uzlaşma kültürü geliştirilmesine, bir arada yaşamın sosyal zeminlerinin güçlendirilmesine katkı sunar.

AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Madde 4.Vakıf, yukarıda ifade edilen amacını gerçekleştirebilmek için:

a)      Barışın tesisi için tarafları uyarıcı, teşvik edici ve destekleyici öneriler geliştirir. Toplumun doğru ve doğrudan bilgi edinmesini sağlayacak çalışmalar yapar veya yapılan çalışmalara destek olur.  Bu amaçla onarıcı adaletin sağlanmasına dönük çalışmalara katkı sunar.

b)      Barış dilinin toplumda geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

c)      Yurttaşlar arasında güven duygusunun gelişmesi için herkesin eşit haklar ve sorumluluklar ile toplumsal alanda yer alabilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasına dönük akademikçalışmalar yapar, toplumu uyarıcı ve bilgilendirici etkinlikler düzenler.

d)     Toplumun farklı kesimlerinin barış ortamına katkı sunabilecekleri sosyal, kültürel zeminler oluşturur;  barış talebini güçlendirecek ve özgürlükçü demokratik siyasal ortamın oluşmasına katkı sunacak,   panel, çalıştay, konferans gibi toplantılar ve akademik etkinlikler düzenler.

e)      Barışın kalıcılaşması ve garanti altına alınabilmesi için herkesin toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katılımını sağlayacak, demokratik katılım programı oluşması ve yürürlüğe konulması için çalışma yürütür.

f)       Vakfın amacına uygun çalışmaları etkin ve yaygın yapmak için süreli-süresiz yayın çıkarır. Çalışmalarını kalıcı hale getirmek için kitaplaştırır. Yabancı dillerden kitapları çevirtilir, yayınlar.  Elektronik yayın yapabilir, web sayfası kurabilir. Sosyal medya olanaklarındanetkin bir biçimde yararlanır. Her türlü bilişim tekniğini, yol ve yöntemini Vakfın amaçları doğrultusunda kullanır.

g)      Barış çalışması yürütenleri cesaretlendirmek ve teşvik etmek amacıyla barış ödülü verir. Ödül maddi olamaz, ancak manevi değeri olabilir.

h)      Vakıf çalışmalarının planlanmasında,  yürütülmesinde, organlarının seçiminde ve her düzeyde görevlendirme sırasında kadınlara pozitif ayrımcılığı esas alır ve toplumda pozitif ayrımcılığı güçlendirici çalışmalar yürütür.

VAKFIN İŞLEM ve TASARRUF ALANI

Madde 5.Vakıf, amaçlarına ulaşabilme yolunda yasal sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, miktarı ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları veya/ve diğer ölüme bağlı tasarruflar ve/veya satın alma, kiralama yoluyla edinmeye, kullanmaya; edindiklerini satmaya, devretmeye, temlike, ferağa; gelirini, karlarını almaya, harcamaya, malvarlığındaki taşınmazları ve/veya gelirlerini kullanmaya, yatırımlara tahsis etmeye; Vakfın amacına yönlendirilmek kaydıyla yapılan bağışları, vasiyet aracılığıyla ya da başka biçimde edindiği taşınır, taşınmaz malları ve nakdi değerleri yönetmeye; her türlü taşınmazı, intifa senetlerini ve başkaca hisse temsil eden, ekonomik değer taşıyan belge ve kağıtları almaya, satmaya, rehne, gelirlerini almaya, harcamaya, yerli ve yabancı vakıflarla anlaşmalar yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya; bu yardımı sağlamak için öngörüşme ve anlaşmalar yapmaya, ortaklıklar kurmaya, mevcut ortaklıklara katılmaya, gelir ve kar payları almaya; bunları yatırımlara kullanmaya, mülkiyet dışında ayni haklar edinmeye, kullanmaya, taşınır ve taşınmaz rehni de dahil olmak üzere her türlü teminatı almaya, bunları tesise ve çözmeye; Vakfın amaçlarına hizmet için borç ve kredi almaya, bu nedenle taşınır ve taşınmaz mallarını rehin vermeye, bunlar üzerinde ipotekler kurmaya; Vakfın amacına yönelik üretim ve hizmet birimleri kurmaya, bunları işletmeye, kiralamaya, ortak almaya, mevcut işletmelere katkıda bulunmaya; kısaca Vakfın amaçlarına dönük olarak her türlü yararlı, gerekli, zorunlu yasal girişimleri gerçekleştirmeye; her türlü tasarrufu, işlemi ve sözleşmeyi doğrudan ya da temsil yoluyla yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

MAL VARLIĞI

Madde 6.Vakfınilk varlığı, adları ekli listede bulunan kurucularca nakdi olarak Vakfa vakfedilmiş olan toplam 85.000,00-TL’dir (seksen beş bin Türk Lirası). Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakıf, bu ilk kuruluş  varlığını kurucular ile gerçek ve tüzel kişilerin verecekleri ve bağışlayacakları tüm taşınır ve taşınmaz mallar, nakit, kambiyo senetleri, tahvil ve hisse senetleri ve benzer değerlerle ve her türlü mal ve hak yoluyla büyütebilir;

Vakıf, amacını gerçekleştirmek için, etkinlik ve yetki alanında gösterilen hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak ve de işlem ve tasarruf alanında belirtilen biçimlerde, mal varlığında bulunan taşınır, taşınmaz malları kurum ve kişilerin kendisine kalıcı veya geçici biçimde tahsis ettiği veya ödünç verdiği tüm mal ve hakları kullanabilir.

VAKFIN GELİRLERİ;

Madde 7.Vakfıngelirleri;

–          Vakıf mal varlığından kaynaklanan gelir, kar ve faizlerden;

–          Vakfa kaydedilecek üyelerden gönüllü olarak sağlanacak bağışlardan;

–          Vakfın etkinlik, yetki, işlem ve tasarruf alanlarında belirtilen tüm faaliyet ve hizmet karşılığı alınacak ücretlerden sağlanacak gelirlerden;

–          Gerçek kişiler ve yerli- yabancı tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü bağış, vasiyet, tahsis ve kamu kurum ve kuruluşları dışında gelen yardımlardan;

–          Vakıf tarafından düzenlenen balo, konser, defile ve kermes gibi her türlü sosyal organizasyonlardan elde edilecek gelirler.

–          Benzer amaçlarla çalışan yurtdışı ve yurtiçindeki kurumlarla yapılan ortak çalışmalardan ya da bu kapsamda özel olarak projelendirilmiş bir çalışma için koşullu veriler maddi desteklerden ve benzer her tülü gelirden oluşur.

Belirli bir amaca harcanmak üzere elde edilip, o amaca dönük olarak harcanacak gelirler dışında, Vakıf gelirleri Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için kullanılır. Cari, idari ve diğer kalemleri oluşturan giderler Vakfın gelirlerinin yüzde 25’ini aşamaz.

VAKIF ÜYELERİ

Madde 8.Vakıf, kurucu üyeler ve katılımcıüyeler olmak üzere iki tür üyeye sahiptir. Vakfa sadece gerçek kişiler üye olabilir.

Vakıf senedinin kurucular listesi bölümünde isimleri bulunan gerçek kişiler kurucu üyelerdir.

Vakfın amacını benimseyen ve yazılı olarak başvuranlar arasındanYönetim Kurulunca önerilip üyelikleri Genel Kurul tarafından uygun görülenler, Genel Kurulca saptanacak tutarın altında kalmayacak miktarda bağışta bulunarak katılımcı üye olabilir.

Kurucu veya katılımcı üyeler her hangi bir nedenle yazılı olarak kurucu veyakatılımcı üyelikten ayrılma isteğini Vakıf Yönetim Kuruluna ilettiğinde, Yönetim Kurulu ilk toplantısında bu istemin gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

Katılımcı üyenin üyeliğiyaşam boyu devam eder.  Her olağan Genel Kurulda Vakfa kabul edilecekkatılımcı üye sayısı, kurucu üye sayısının %20’sini aşamaz.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 9.Vakfınorganları şunlardır:

–         Genel Kurul,

–         Yönetim Kurulu,

–         Denetim Kurulu.

GENEL KURUL

Madde 10.GenelKurul, kurucu üyeler ve katılımcıüyelerden oluşur.Genel Kurul üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararıyla seçim yapılır.

GENEL KURULUN İŞLEV VE GÖREVLERİ

Madde 11.Madde 11.GenelKurul, Vakfın en yüksek karar organıdır. Bu niteliğiyle;

a)       Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçer.

b)      Yönetim Kurulu’nun Vakfa yeni katılımcı üyelik önerileri hakkında karar verir;

c)      Yönetim Kurulu’nun önceki dönem çalışma raporu ve bilançosu ile Denetim Kurulu’nun raporunu inceler, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasını karara bağlar;

d)     Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık bütçe tasarısını inceleyip karara bağlar;

e)      Yönetim Kurulu’nca önerilen katılımcıüyelikler içinasgari bağış miktarını belirler;

f)       Sonraki yıllara ilişkin çalışma programlarının yönlendirici esaslarını belirler;

g)      Yönetim Kurulunun Vakıfta istihdam edilecek personel ile ilgili olarak düzenlediği yönetmeliğin uygun olup olmadığını karara bağlar;

h)      Vakfın amacına uygun olarak tesisler kurulması, ortaklıklara gidilmesi, taşınır ve taşınmazların satın alınması, kiralanması, satılması, rehni ve ipoteği vb. konularda bütün işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verir;

i)        Vakıf Senedinde yapılacak değişikliklerigörüşerek karara bağlar;

j)        Vakfın iç işleyişine ilişkin tüzük, yönetmelik ve benzeri hukuki enstrümanın kabulüne karar verebilir;

k)      İlgili mevzuat çerçevesinde yurtiçinde veya yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına karar verir, il temsilcisi belirler.

l)        Vakfın varlığının korunması ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü kararı alır.

GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ

Madde 12. Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine kurucu ve katılımcı üyelerin çoğunluğu ile bir defa olağan olarak toplanır.

Tüm üyelerin en az % 25’inin veya Yönetim ya da Denetim Kurulunun çağrısı üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak da toplanabilir.

Genel Kurul, tüm üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı en az 15 gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

Toplantılardan en az 15 gün önce Yönetim Kurulu,  üyelere toplantının yerini, tarihini, gündemini ve bilanço, gelir – gider hesabı ve Denetim Kurulu raporunu uygun göreceği herhangi bir iletişim yolunu kullanmak sureti ile ulaştırır.

Genel Kurul, toplantılarını yönetmek üzere içinden bir Başkan,  iki de Yazman seçer. Yönetim ve Denetim Kurulları başkan ve üyeleri toplantıyı yönetmek üzere seçilen kurulda yer alamazlar.

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak üye bir diğer üyeyi vekil tayin edebilir. Bir üye, Genel Kurulda birden fazla vekalet alamaz. Yönetim ve Denetim Kurulları başkan ve üyeleri Genel Kurulda bir başka üyenin vekili olamazlar.

Genel Kurul toplantısı, çağrıyı esas olan gündem uyarınca yönetilir. Olağan Genel Kurul’da katılımcıların 3/2 oyu ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Olağanüstü Genel Kurul yalnızca gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanır.

Genel Kurul’da kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.Vakıf Senedinde yapılacak değişikliklerde tüm üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda bulunması ve bunların da 2/3’ünün değişiklik lehinde oy kullanması zorunludur. Divanı yöneten kurul, alınan kararları Genel Kurul defterine geçirir, tutanağı ve defteri imzalar.

YÖNETİM KURULU

Madde 13.YönetimKurulu, Genel Kurulca Vakıf üyeleri arasından seçilen 9 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu,ilk toplantısında bir Başkan,  bir Genel Sekreter ve bir de Sayman üye seçer. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakıf Başkanıdır.

Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye, yeniden Yönetim Kuruluna seçilebilir. Yönetim Kurulunda boşalma olması durumunda yedek üyeler, oy sırasına göre, yönetim kuruluna çağrılırlar.

Vakfın kuruluşunu takip eden ilk altı yıl süresinceYönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter kurucu üyeler arasından seçilir. Siyasi partilerde, sendikalarda, meslek örgütlerinde ve yerel yönetimlerde yönetici olanlar ile milletvekilleriVakıf Yönetim Kurulunda yer alamazlar, Yönetim Kurulu üyesi olduktan sonra bu sıfatları kazananların üyeliği otomatik olarak düşer.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Karar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğununoyu ile alınır, karar defterine yazılarak imza edilir. Karara muhalif üyeler, karşı görüşlerini karar defterinde belirterek imza ederler.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Başkan, bunun dışında, kurulu gerekli gördüğü zaman üç gün önceden duyuru yaparak toplayabilir. Yönetim Kurulu asil üyelerinin üçü tarafından da, Başkana yazı ile başvurarak Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Üst üste 4 olağan aylık toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer, yerine aldığı oy sırasıyla ilk yedek üye geçer.

Yönetim Kurulu toplantılarında mutabakat esastır. Ancak oylama yapılabilmesi için yönetim kurulu üyelerinin 3/2 toplantıda bulunması şarttır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 14.Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)      Genel Kurul Kararlarını uygulamak;

b)      Vakfın taşınır, taşınmaz mallarını yönetmek, mal ve gelirlerini artırma yolunda önlem almak ve girişimlerde bulunmak, gerek duyulduğunda Vakfın adresini değiştirmek;

c)      Vakfın yıllık bilanço ve bütçe tasarısını hazırlamak, bütçenin uygulanmasını denetlemek;

d)     Genel Kurulun belirlediği sınırlar içinde her türlü harcamayı yapmak, ödeme usullerini saptamak, Vakıf organlarında görev alanlardan uzmanlığa dayalı hizmet alınması halinde ilgili kişiye ücret ödenip ödenmemesine, ödenecekse tutarına karar vermek;

e)      Vakfı temsil etmek;

f)       Vakfın işleyişini düzenleyen her türlü yönetmelik ve kuralları saptamak, uygulamak;

g)      Vakıfta çalışacak personeli, geçici görevlileri atamak; bunların görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, ücretlerini, özlük ve sosyal haklarını belirlemek ve sözleşmeler imzalamak;

h)      Vakfın yürütme organı işlevini taşıyarak, Genel Kurula ait olanlar dışındaki tüm yetkilerden kaynaklanan işlem ve tasarruflarda bulunmak;

i)        Genel Kurul’un onayına sunulacakkatılımcı üyeler ile ilgili önerileri sunmak;

j)        Vakıfta çalışacak kişiler arasında imza yetkisiyle donatılacak kişileri ve bunların yetkilerinin sınırlarını belirlemek;

k)        Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik taslaklarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak;

l)        Vakfın amaçlarına ulaşabilmesi için öngördüğü her türlü çalışmayı Vakıf senedinin  “etkinlik ve yetki alanı” ve de “işlem tasarruf alanı” çerçevesinde gerçekleştirmek;

m)    Yönetim Kurulu, yetkili denetim makamları nezdinde Vakfın sorumlu organıdır.

n)      Danışma Kurulu ve Akademik Kurul oluşturmak, bu kurullara üye belirlemek, Danışma kurulu üyelerini gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu toplantılarına davet etmek.

TEMSİL VE İLZAM

Madde 15.Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulunusırasıyla Yönetim Kurulu Başkanıveya Genel Sekreter veya Yönetim Kurulu kararıyla seçilen bir diğer Yönetim Kurulu Üyesitemsil eder.

Vakfı, borç yüklenme, alacak, edinim ve diğer yükümlülükler altına sokacak işlemler ilebu nitelikteki her türlü belge ve sözleşmede Vakıf Başkanı, Genel Sekreteri ve Sayman arasından en az ikisinin, bunların yokluğunda Yönetim Kurulunca bu işlerin yapılması için yetkili kılınmış iki asil üyenin ortak imzasının bulunması zorunludur. İmza hakkı sahipleriyle bunların yetki ve dereceleri Yönetim Kurulunca saptanır.

DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Madde 16.GenelKurul tarafından seçilen üç denetçi Vakfın Denetim Kurulunu oluşturur. Genel Kurul ayrıca üç yedek denetçi seçer. Denetçiler seçildikten sonra aralarında bir başkan seçerler. Görev süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Asil denetçilerden ayrılan olması halinde yerini oy sayısınagöre ilk sırada yer alan yedek denetçi alır.

Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul üyeleri arasından seçilir. Görev fahridir ancakYönetim Kurulu kararıyla zorunlu konaklama ve yol giderleri ödenir.

Denetim Kurulu, Vakfın yönetim ve işletmesiyle ilgili bütün muamelatı denetler; kayıt ve belgeleri inceler; hesap dönemine göre hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunar. Hesap dönemi takvim yılıdır. Defterler bilanço esasına göre tutulur.

Denetçiler her altı ayda bir birlikte veya aralarından birini görevlendirerek Vakfın gelir-giderini ve belge ve defterlerini incelerler; gerek gördüğünde Yönetim Kurulunu bir raporla uyarır; bu nedenle Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilirler.

SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya genel kurul üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, genel kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 18.Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesine yasal ya da pratik açılardan olanak kalmadığı takdirde Yönetim Kurulu, Vakfın feshi ve mallarının tasfiyesine karar vermek üzere Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu kararın alınacağı toplantıya Genel Kurul üyelerinin çoğunluğunun katılması, fesih ve tasfiye kararının mevcut üyelerin 2/3’ünün kabul etmesi zorunludur. Bu toplantıda üyelerin çoğunluğu sağlanamazsa en erken iki hafta sonra yapılacak Genel Kurul toplantısında genel kurul üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) kabulü ve mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür.

Vakfın mal varlığını aynı veya benzer amaçlarla kurulmuş bir başka Vakfa devretmesi karara bağlanabilir.

Vakfın feshi halinde, işlemler Genel Kurulda seçilen üç kişilik tasfiye kurulunca yürütülür.

DANIŞMA KURULU

Madde 19.Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfa çalışmalarında gönüllü danışmanlık yapmak ve katkı sunmak amacıyla bir Danışma Kurulu oluşturur.  Danışma kurulu üyelerinin kurucu veya katılımcıüye olması gerekmez. Danışma Kurulu barış çalışması konusunda tecrübeli uzman kişilerden oluşturulur.  Danışma Kurulu 7 kişiyi geçemez.  Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından gerek duyulması ve davet edilmeleri halinde davet edildikleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

AKADEMİK KURUL

Madde 20.Yönetim Kurulu,  bilimsel ve akademik çalışmalarına katkı sunacak farklı alanlarda çalışan öğretim üyelerinden oluşan 9 kişilik bir Akademik Kurul oluşturur. Bir dönem için oluşturulacak olan Kurulda dönem sonunda aynı kişiler yeniden görev alabilir. Kurul,Kurulu temsil etmek üzere kendi içinde bir başkan seçer.

HUZUR HAKKI

Madde21 – Vakıf organlarında görev alanların yapacağı hizmetler fahridir. Ancak Vakıf faaliyetleri nedeni ile yaptıkları giderler Vakıf tarafından karşılanabileceği gibi, kamu görevlisi olmayanlar bakımından bir uzmanlığa dayalı olarak Vakfa yapacakları hizmetler karşılığında kendilerine ücret verilebilir. Ücret ödenmesi ve ödenecek ücretin miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

Madde 22.Vakıf Senedinde çerçevesi belirlenmemiş ve hüküm altına alınmamış konularda geçerli yasa hükümleri ve ilgili hukuk kuralları uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1. Vakıf, ilk Genel Kurulu’nu, Vakıf senedinin onaylanması ve Vakfın tüzel kişilik kazanmasından sonraki 6 ay içinde yapar.

Geçici Madde 2. Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve adresleri belirtilen kurucu üyeler Geçici Yönetim Kurulu olarak belirlenmişlerdir:

Geçici Madde 3.Genel Kurulun ilk toplantısında kadar görev yapmak üzere aşağıda ad ve adresleri belirtilen kurucu üyeler Geçici Denetim Kurulu olarak seçilmişlerdir:

Geçici Madde 4. Vakfın kuruluşu ile ilgili tüm resmi işlemleri yürütmek, gerektiğinde Vakıf Senedinde zorunlu düzeltme ve değişiklikleri yapmak, kurucuları temsilen senedi imzalamak, Vakfın tescili için mahkemeye başvurmak, Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdindeki işlemleri yürütmek, Vakıf adına vergi numarası alınması ve banka hesabı açılması dâhil olmak üzere her türlü kuruluşsal gerekliliği yerine getirmek üzere Vakfın kurucularından Hakan Temel Tahmaz ve İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Ayşe Bingöl Demir birlikte ve ayrı hareket etmeye yetkili olarak yetkilendirilmiştir.27.03.2015

KURUCULAR

1. Ayşe Aydoğan

2. Ayşe Soysal

3. Azime Bilgin

4. Bekir Berat Özipek

5. Cuma Çiçek

6. Ekrem Bilek

7. Evren Balta

8. Fatih Polat

9. Fırat Anlı

10. Hakan Temel Tahmaz

11. Hüsnü Öndül

12. Yakup Levent Korkut

13. Ekrem Murat

14. Meral Saklayan

15. Nurcan Kaya

16. Mehmet Osman Kavala

17. Özgür Mumcu

18. Suat Yalçın

19. Tatyos Bebek

20. Turan Sarıtemur

21. Ümit Aktaş

22. Yiğit Ali Ekmekçi

23. İshak Karakaş

24. Ayşe Betül Çelik

25. Nil Mutluer Zeytinoğlu

26. Sevgi İnce

27. Nusret Doğruak

28. Yasemin İnceoğlu

29. İlkay Yıldırım Açıkgöz

30. Fatma Ünsal

31. Turgut Tarhanlı

32. Pınar Oğünç

33. Ayşe Bingöl Demir

34. Mehmet Karlı

İş bu Vakıf senedi, Beyoğlu 1. Noterliğince onaylanan 31.03.2015 tarih, 04397 yevmiye numaralı vakıf senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 31.07.2015 tarih, 11992 yevmiye numaralı tadil senedi uyarınca İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/131 esas, 2015/315 karar sayılı, 05.10.2015 tarihli ilamı ile onaylanmıştır.

 

Paylaş